لیدرهای فنی گروه ستاره های رغز

جاسم روستا
امین روستا
یاسین فرجی
ابوطالب روستا